top of page

Resevillkor

När du köper en resa av Good Travel gäller Svenska Resebyråföreningens villkor för paketresor. De allmänna villkoren för paketresor övervakas av Kammarkollegiet och Good Travel ställer Resegaranti enligt Kammarkollegiets föreskrifter. Vid tvister finns klara regler om vad som gäller för dig som konsument. De allmänna och särskilda resevillkoren reglerar, tillsammans med de upplysningar som Good Travel tillhandahåller, avtalet mellan resenären och arrangören. Resevillkoren tillämpas och tolkas enligt svensk lag.

I avtalet ingår också särskild information som resenären fått avseende ändringar eller kompletteringar av ovanstående dokument. I de fall då de allmänna och särskilda villkoren är motstridiga gäller de särskilda villkoren. Nedan följer särskilda resevillkor för resa med Good Travel.

ADRESSÄNDRING

Resenären ska hålla Good Travel underrättad om eventuell adressändring så att ändrade avgångstider och dylikt kan meddelas.

BETALNING AV RESA

För privatperson är betalningen uppdelad på två tillfällen. För att din anmälan ska vara giltig ska anmälningsavgift betalas in så fort du bokat din resa, dock senast 10 dagar efter mottagen bokningsbekräftelse. Anmälningsavgiften är 2000 kr/person. Anmälningsavgiften betalas till Good Travel enligt den faktura som medföljer bokningsbekräftelsen.

Slutbetalning skall göras senast 30 dagar innan avresa. Faktura skickas ut per post i god tid innan. Sker anmälan senare än 30 dagar innan avresa ska hela resans pris inbetalas inom 10 dagar.

AVBOKNING AV RESA

Avbeställning tidigare än 60 dagar före avresedagen:

Resenären betalar 1000 kronor. Resterande anmälningsavgift återbetalas.

 

Avbeställning senare än 60 dagar, men tidigare än 31 dagar före avresedagen:

Resenären betalar 25% av resans pris.

 

Avbeställning 30 dagar före avresedagen eller senare:

Resenären betalar 100% av resans pris.

 

Avbeställning ska göras omedelbart då hinder för resa uppkommer. Om avbeställning görs efter att färdhandlingar erhållits ska avbeställning i första hand göras på kontorstid till Good Travel på telefon

+46 (0)8-234050 eller på info@goodtravel.se.

FÖRSÄKRINGAR

Du måste ha en heltäckande reseförsäkring som ger fullgott skydd vid sjukdom, olycksfall och dödsfall. Försäkringen ska dessutom täcka kostnader vid eventuell hemtransport. Försäkringen är ett villkor för deltagande i resan!

PASS OCH VISUM

På samtliga av våra resor krävs pass. Passet ska vara giltigt 6 månader efter hemresa. Resenären ansvarar själv för att visumansökan och passregler är korrekta för det aktuella land som ska besökas, detta då förändringar kan förekomma. Resenärer utan svenskt medborgarskap uppmanas att extra noga kontrollera visumkrav på både transitdestinationer och slutdestination. Om resenären saknar pass eller visum vid avresan kan ingen återbetalning ske.

VACCINATION

Resenären ansvarar själv för att kontakta vaccinationscentral eller läkare för att få exakta och aktuella rekommendationer för sin resa.

REKLAMATION

Skadestånd eller yrkande av prisavdrag ska skriftligen vara Good Travel tillhanda senast två månader efter hemkomst.

RESEHANDLINGAR

Resenären är skyldig att kontrollera att de uppgifter som anges i handlingarna är riktiga. Vid felaktigheter skall Good Travel meddelas omedelbart. Särskild vikt ska läggas vid kontroll av namn på flygbiljetter då dessa måste överensstämma helt med stavning i passet. De flesta flygbolag tillåter inte namnändringar eller ändring av felstavning. Det är resenärens ansvar att i samband med resans bekräftelse kontrollera stavningen. Om resenären saknar pass, visum eller flygbiljett vid resans avgång kan ingen återbetalning ske.

 

ÄNDRING AV RESANS PRIS

Vi förbehåller oss rätten att korrigera priset på resan vid större förändringar av resans kostnader. Som förändringar räknas bland annat nya lokala skatter, ändringar av transportkostnader och valutakurser. En förändring av priset meddelas alltid resenären så fort som möjligt, dock senast 30 dagar innan avresa.

RESORNAS KARAKTÄR

De utbjudna resorna ställer vissa krav på deltagarnas kondition. Det åligger resenären själv att välja en resa av sådan svårighetsgrad att han/hon är övertygad om att han/hon kan delta i resans alla moment. Deltagaren medverkar under eget ansvar och Good Travel kan ej hållas ansvarigt för skador han/hon ådrar sig under aktiviteterna. På vissa resor kan Good Travel kräva att resenären visar upp läkarintyg.

Good Travel samarbetar med lokala partners. I och med bokning av resa så förbinder sig resenären att följa de anvisningar och ordningsregler som Good Travel och deras lokala partner ställer upp.

ÄNDRING AV AVTALSVILLKOR OCH RESANS KARAKTÄR

På grund av resornas karaktär är det omöjligt att förutse det exakta förloppet och garantera att resplanen följs. Ändrade tidtabeller, väder, lokala myndigheters påverkan, ändrade förutsättningar för projekten, politiska förhållanden etcetera kan framtvinga förändringar av resplanen. Resplanen är därför alltid preliminär och Good Travel förbehåller sig rätten att göra ändringar av för resorna gällande avtalsvillkor. I och med att anmälan skett accepterar resenären detta faktum. Vid förekommande fall är det Good Travels ambition att finna en likvärdig ersättning, vilket ibland kan vara omöjligt i det fall likvärdiga resealternativ saknas.

 

Resornas karaktär kräver att resenären alltid följer lokala projektledarens regler och anvisningar. Om resenären väljer att inte följa dessa regler och anvisningar frånsäger sig Good Travel allt ansvar och ingen ekonomisk återbetalning kan ske. Om resenären väljer att inte utnyttja angivna hotell och transporter, eller lämnar gruppen under resans gång kan ingen återbetalning ske.

Vidare frånsäger sig arrangören ekonomiskt ansvar för samtliga indirekta skador samt för händelser som kan rubriceras som force-majeure.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Tack för att du skickar in!

bottom of page